Behandlingstilbud i PPR

Lettere behandlingstilbud fordelt på tre indsatser

Jammerbugt Kommune har fået midler fra en pulje til afprøvning af lettere behandlingstilbud i PPR, for at flere børn og unge kan få rettidigt og relevant behandling og opleve øget trivsel.

Formålet med indsatserne er at forebygge, at børn og unges psykiske sårbarhed udvikler sig til at blive en barriere for deres hverdagsliv med familie, fritidsinteresser og skole.

Målgrupper

Der vil være tre primære målgrupper i Jammerbugt Kommune, som tilbydes lettere behandlingstilbud:
1. Affektregulering (6-10 år)
2. Psykisk mistrivsel (13-17 år)
3. Autismespektrum (6-16 år)

Henvisningsproces
Al henvendelse ved bekymring for et barn skal rettes til den PPR psykolog, som er tilknyttet skolen.
Henvendelse til distriktspsykologen kan ske fra skole, børne- og familie-rådgivningen, forældre og øvrige omgivende personer omkring børnene.

Distriktspsykologen i distriktet er ansvarlig for at vurdere, om et konkret barn kan komme i betragtning. Hvis det er tilfældet udarbejdes henvisning til målgruppevurdering i samarbejde med forældre, skole og i nogle tilfælde den unge. Målgruppevurderingen foretages af de psykologer, der varetager behandlingen.
Når vurderingen er foretaget, får forældre, skole og i nogle tilfælde den unge skriftlig besked om dette. Afslag kan ikke påklages.

Processen
• Indstilling af barn til PPR
• Vurdering ved distriktspsykologen fra PPR
• Henvisning til målgruppevurdering
• Målgruppevurdering
• Visitationsudvalg
• Tilbud eller ikke tilbud om behandling

Forløbet
Når et barn er blevet henvist, vurderet indenfor målgruppen og visitationsudvalget har afgjort, at barnet kan tilbydes et behandlingsforløb, opstartes forløbet. Fælles for alle indsatserne, er at behandlingsforløbet indeholder opstartsmøde, midtvejs- og slutevaluering.

Opstartsmøde
Forløbet bliver igangsat ved opstartsmøde. Her deltager skole, PPR, evt. den unge og forældre samt relevante tværfaglige samarbejdspartnere (fx rådgiver, sundhedsplejerske, familieterapeut m.fl.). Her belyses problemstillingen yderligere og netværk omkring barnet afdækkes. Der opstilles specifikke mål for barnets behandling og forældrenes sideløbende forløb.
Midtvejsevaluering
Senest halvvejs i behandlingen mødes samme deltagerkreds, og der følges op på barnet, forældrene og indsatsen. Her deltager skole og forældre samt relevante tværfaglige samarbejdspartnere (fx rådgiver, sundhedsplejerske, familieterapeut m.fl.).

Slutevaluering
Når behandlingen afsluttes, samles der op på de specifikke mål og evalueres overordnet på barnet, forældrene og skolen i samme deltagerkreds som ved tidligere møder.

Lokalitet for behandling
Afhængigt af hvilket tilbud barnet eller den unge bliver tilbudt, vil det henholdsvis foregå enten i skoleregi eller i PPRs lokaler. Alle aktiviteter foregår i dagtimerne mellem 08.00-16.00.

På skolerne
• Behandlingstilbud vedr. affektreguleringen
• Opstartsmøderne for alle tilbud
• Midtvejs- og slutevalueringer i alle tilbud

I PPRs lokaler i Moseby
• Behandlingstilbud vedr. psykisk mistrivsel
• Behandlingstilbud vedr. autisme
• Undervisningstilbud til forældre

Adresse Moseby
Svanemosevej 45,
Moseby
9490 Pandrup

Behandlingsindsatser

1 – Affektregulering
Denne behandling er målrettet elever i indskolingen (6-10 år), som har behov for en indsats med fokus på affektregulering.

Forløbet er rettet mod barnets egne evner til at affektregulere og modtage regulering fra andre. Arbejdet med barnet foregår i barnets skoleklasse, hvor alle børn deltager på lige fod, uden nogen er særligt udpeget. Behandlingen består af undervisning ift. følelser, samarbejdsøvelser og træning af evne til regulering af følelser. En del af forløbet går også ud på at vejlede netværket omkring barnet, herunder personale på skolen og barnets forældre. Netværket skal gennem indsatsen blive klogere på, hvordan barnets reaktioner giver mening, og hvordan man som forældre og professionel kan arbejde med dem.

I dette forløb tilbydes forældrene undervisning i grupper sideløbende med indsatsen ift. barnet. Undervisningen til forældregrupper vil foregå eftermiddage i PPRs lokaler i Moseby.

Behandlingsforløb
• 10 sessioner med barnet
• Assesment med forældre
• Rådgivning af og undervisning til forældre
• Opstartssamtale
• Midtvejsevaluering
• Slutevaluering

Praktisk info
Behandlingen er et tilbud, hvorfor der ikke vil kunne søges tabt arbejdsfortjeneste eller kørselsbidrag.
Behandlingen foregår i skoleregi, og vil være i klassen, hvor alle elever indgår.
Forældre tilbydes undervisning i grupper sideløbende med indsatsen, denne undervisning vil foregå eftermiddage i PPRs lokaler Moseby.

2 – Psykisk mistrivsel

Denne behandling er målrettet elever i udskolingen (13-17 år) med psykisk mistrivsel i lettere til moderat grad.
Den unge vil blive tilbudt samtaler i enten et individuelt forløb eller i et gruppeforløb. Der kan være stor diversitet i målgruppen samt arten og omfanget af problemstillinger, og derfor tages der udgangspunkt i den enkeltes udfordringer og ud fra dette vurderes, om der er behov for individuelt forløb eller gruppeforløb.

Målet for behandlingsindsatsen både ift. individuelle forløb og gruppeforløb er, at de unge opnår øget selvindsigt og derigennem bedre mestringsstrategier. Dette for at opleve øget personlig trivsel og funktion samt at indgå aktivt og stabilt i skole/uddannelsesregi såvel som familie- og fritidsliv. Målene for denne behandlingsindsats er både aktuelle i de unges personlige rammer såvel som i et samfundsorienteret perspektiv, hvor man ønsker at mindske behov for mere indgribende indsatser, f.eks. i form af psykiatri og socialpsykiatri.

Ved opstarts-, midtvejs- og slutevaluering vil forældre få undervisning om de emner, som barnet arbejder med i behandlingen. Møderne vil være todelte, hvoraf den ene del vil være med hele netværket og behandler, og den anden del vil være med behandler, forældre og barn.

Behandlingsforløb
Individuelt forløb
• 10 sessioner m. den unge
• Assesment med forældre og den unge
• Rådgivning/undervisning til forældre
• Opstartssamtale
• Midtvejsevaluering
• Slutevaluering

Gruppeforløb
Max. 8 unge og 1 psykolog
• 10 sessioner i gruppen
• Assesment med forældre og den unge
• Rådgivning/undervisning til forældre
• Opstartsmøde
• Midtvejsevaluering
• Slutevaluering

Praktisk info
•  Behandlingen er et tilbud, hvorfor der ikke vil kunne søges tabt arbejdsfortjeneste eller kørselsbidrag.
• Behandlingen foregår i PPRs lokaler i Moseby i dagtimerne efter hensyn til den unges skema.
• Forældre får rådgivning ved opstarts-, midtvejs- og slutevaluering.

3 – Autismespektrum

Denne behandling er målrettet elever diagnosticeret med autisme (6-16 år), som ville kunne profitere af social træning og undervisning til forældre og andre omgivende voksne.

Behandlingsindsatsen omhandler social træning, som skal bevirke at barnet / den unge bedre kan agere i og deltage i situationer, der indbefatter kontakt med andre. Behandlingen fokuserer bl.a. på forståelsen af både egne og andres emotioner, at kunne orientere sig og deltage i en social sammenhæng, at give indsigt i egne sociale og kommunikative kompetencer og øge forståelsen for egne reaktionsmønstre.

Behandlingen foregår i individuelle forløb, hvor forældrene deltager i alle sessioner. Dette for at forældrenes viden målrettes deres eget barns specifikke udfordringer og behov.

Målet med behandlingen er, at barnet bliver bedre i stand til at indgå i situationer og sammenhænge med andre, uden at blive belastet af dette.

Forældrene tilbydes deltagelse i forældregrupper, hvor de mødes med forældre til andre børn, der modtager samme behandlingstilbud. Disse møder faciliteres af behandlingspsykologerne med korte undervisningsoplæg og oplæg til fælles drøftelse.

Behandlingsforløb

• 15 sessioner med barnet/den unge og forældre
• Undervisning til forældregrupper
• Assesment med forældre
• Opstartsmøde
• Midtvejsevaluering
• Slutevaluering

Praktisk info
• Behandlingen er et tilbud, hvorfor der ikke vil kunne søges tabt arbejdsfortjeneste eller kørselsbidrag.

• Behandlingen foregår i PPRs lokaler i Moseby i dagtimerne og efter hensyn til den unges skema.

• Forældre deltager så vidt muligt i alle sessioner.

• Forældre tilbydes undervisning i grupper. Dette foregår ligeledes i PPRs lokaler i Moseby i eftermiddagstimer.

Målinger og brug af data

Når et barn indstilles til PPR, vil forældrene og i nogle tilfælde den unge blive oplyst om behandling af data. Dataindsamlingen vil være anonymiseret ift. brug i projektet og til brug ifm. præsentation for politikere.

Derudover vil der løbende måles og evalueres på indsatsen for at kunne justere efter behov, for at sikre indsatsen er relevant for barn og forældre. Barnet vil løbende skulle svare på spørgsmål og være i dialog med psykologen, hvor der gøres brug af metoden SDQ, som måler på barnets trivsel. Forældre og skole vil få tilsendt spørgeskemaer, som anvendes for at evaluere indsatsen.

 

PPR Jammerbugt

Tlf.: 72 57 73 00

Kontakt (private)

Kontakt (virksomheder)

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Danmarksgade 3, Fjerritslev

Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro